สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปแบบประเมินผล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ / สัมมนาวิชาการ ปี 2558
สำหรับบุคคลทั่วไป
สนุกกับเครื่องมือหลากหลาย Digital Commerce พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพ (7-8 ก.ย. 58)
การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย Wordpress (27-28 ส.ค. 58)
การสร้าง Mobile App ด้วย Phone Gap / Apache Cordova (3-4 ส.ค. 58)
การสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย Yii Framework (1-3 ก.ค. 58)
การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (24-26 มิ.ย. 58)
การใช้ Microsoft Office สำหรับงานการเงิน (21-22 พ.ค. 58)
สำหรับบุคลากร มก.
Infographic สำหรับงานสำนักงาน รุ่น 3 (15 ก.ย. 58)
การใช้โปรแกรมสเปรตชีต รุ่น 5 (2-3 ก.ย. 58)
Infographic สำหรับงานสำนักงาน รุ่น 2 (19 ส.ค. 58)
IT for Computer Technical (13 ส.ค. 58)
Infographic สำหรับงานสำนักงาน รุ่น 1 (16 ก.ค. 58)
สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ รุ่น 4 (7 ก.ค. 58)
การใช้โปรแกรมสเปรตชีต รุ่น 4 (16-17 มิ.ย. 58)
IT FOR MANAGEMENT (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่น 2 (14-15 พ.ค. 58)
การใช้โปรแกรม End Note สาหรับการเขียนงานวิชาการ โดยความร่วมมือกับ สำนักหอสมุด รุ่น 2 (21 เม.ย. 58)
สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ รุ่น 3 (10 มี.ค. 58)
การตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (ANTI-KOBPAE) รุ่น 3 (20 ก.พ. 58)
การใช้โปรแกรมสเปรตชีต รุ่น 3 (12-13 ก.พ. 58)
การบริหารจัดการ IT Outsourcing เบื้องต้น รุ่น 1 (29 ม.ค. 58)
  สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ รุ่น 2 (20 ม.ค. 58)
การใช้โปรแกรมสเปรตชีต รุ่น 2 (23-24 ธ.ค. 57)
การตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (ANTI-KOBPAE) รุ่น 2 (12 ธ.ค. 57)
การตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (ANTI-KOBPAE) รุ่น 1 (28 พ.ย. 57)
สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ รุ่น 1 (21 พ.ย. 57)
IT FOR MANAGEMENT (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่น 1 (18-19 พ.ย. 57)
การใช้โปรแกรม End Note สาหรับการเขียนงานวิชาการ โดยความร่วมมือกับ สำนักหอสมุด รุ่น 1 (11 พ.ย. 57)

รายงานการดำเนินงานฝ่าย ปี 2557
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เดือนสิงหาคม
เดือนมีนาคม - เมษายน เดือนกันยายน
เดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคม
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล Web Ranking ของมหาวิทยาลัยไทย
รายงานการเยี่ยมชมดูงาน สำนักหอสมุด มก.
สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 จำนวน 10 หลักสูตร

สรุปแบบประเมินผล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ / สัมมนาวิชาการ ปี 2557
สำหรับบุคลากร มก.
การพัฒนาเว็บไซต์องค์กรขั้นสูงด้วย Joomla Advanced Template & Workshop รุ่น 2 (10-11 ก.ย. 57)
กลยุทธ์การเรียนการสอนยุคใหม่ (5 ก.ย. 57)
เสวนาเกี่ยวกับทางด้านสารสนเทศและเครือข่ายที่ให้บริการใน มก. ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Social Media กับนนทรีสีทอง" (3 ก.ย. 57)
สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย Wordpress รุ่น 2 (18-19 ส.ค. 57)
Social Media กับงานประชาสัมพันธ์องค์กร (14 ส.ค. 57)
การพัฒนาเว็บไซต์องค์กรขั้นพื้นฐานด้วย Joomla รุ่น 2 (6-7 ส.ค. 57)
สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย Wordpress รุ่น 1 (29-30 ก.ค. 57)
การพัฒนาเว็บไซต์องค์กรขั้นสูงด้วย Joomla Advanced Template & Workshop รุ่น 1 (9-10 ก.ค. 57)
การพัฒนาเว็บไซต์องค์กรขั้นพื้นฐานด้วย Joomla รุ่น 1 (23-24 มิ.ย. 57)
เสวนาเกี่ยวกับทางด้านสารสนเทศและเครือข่ายที่ให้บริการใน มก. ครั้งที่ 1 หัวข้อ "อาคารใหม่..บริการใหม่" (12 มิ.ย. 57)
สำหรับนิสิต มก.
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการทำงาน รอบ 1, รอบ 2 (17 ก.ย. 57)
ตกแต่งภาพกับ Photo Application for iOS (28 ส.ค. 57)
เปิดมุมมอง...การใช้เทคโนโลยียุคใหม่ให้เกิดประโยชน์กับงานและองค์กร (20 ส.ค. 57)
การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รอบ 1, รอบ 2 (12 มิ.ย. 57)

รายงานการดำเนินงานฝ่าย ปี 2556
เดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนสิงหาคม
เดือนมีนาคม เดือนกันยายน
เดือนเมษายน เดือนตุลาคม
เดือนพฤษภาคม เดือนพฤศจิกายน
เดือนมิถุนายน เดือนธันวาคม
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ โครงการ MIS SERVICE
รายงานสรุปโครงการประจำปี 2556 โครงการจัดหาอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ปี 2556 (รหัส sat.56.0104)
รายงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บ
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 25 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 วันที่ 18-23 มกราคม 2556
สรุปรายงาน การศึกษาการใช้โปรแกรมเครื่อง MacBook Pro (KM ฝ่าย ปีการศึกษา 2555) (มี.ค. 56)
สรุปผลการสำรวจความต้องการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 10 ชั้น (ปี 2556-2557)
งานฝึกอบรม
สรุปแบบสอบถามการสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2556
สรุปรายงาน โครงการสัมมนาวิชาการ CTEF2013
สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 จำนวน 25 หลักสูตร
งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ KITS1 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายงานแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามความต้องการของผู้ใช้บริการกิจกรรมพัฒนางานให้บริการ ณ อาคาร KITS1 ประจำปีการศึกษา 2556
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS2 ห้อง A อาคารศูนย์เรียนรวม 1
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS2 ห้อง B อาคารศูนย์เรียนรวม 1
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ KITS1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
งานศูนย์บริการมัลตีมีเดีย
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถ่ายภาพ
สรุปแบบสอบถามการใช้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
สรุปรายงานการศึกษาดูงานระบบ Tele Conference
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
ผลงานโครงการตัดสิน “บุคลากรและกลุ่มงานดีเด่น สบค.” โครงการกิจกรรม MICT CAMP
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2012
งานฝึกอบรม
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องอบรม ประจำปี 2555
สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555
สรุปโครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2555 (ictEd2012)
สรุปโครงการงานสัมมนาวิชาการ NETDAY 2012
รายงานการประชุมวิชาการ NETDAY 2012
งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการพัฒนาปรับปรุงงานให้บริการอาคาร เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS2 ห้อง A อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS2 ห้อง B อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ที่ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ KITS2 ห้อง B อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ KITS1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ที่ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ KITS2 ห้อง B อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการพัฒนาปรับปรุงงานให้บริการอาคาร เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย
วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการงานศูนย์บริการมัลติมีเดีย
สรุปแบบประเมินผล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ / สัมมนาวิชาการ ปี 2555
สรุปแบบประเมินผลงานสัมมนาวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2555 (3 พ.ค. 55)
เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (27-29 มี.ค. 55)
สนุกกับการสร้างงานที่หลากหลายด้วย Microsoft Office 2010 (3-5 เม.ย. 55)
สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access (18-19 เม.ย. 55)
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (21-22 พ.ค. 55)
Joomla Advanced Template (23-24 พ.ค. 55)
สู่ชีวิตที่ทันสมัยด้วย Windows 7 (25 พ.ค. 55)
สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle V2 (18-19 มิ.ย. 55)
มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (9-11 ก.ค. 55)
สู่ชีวิตที่ทันสมัยด้วย Windows 7 รุ่น 2 (17 ก.ค. 55)
สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project รุ่น 1 (23-24 ก.ค. 55)
สร้าง e-Book และ e-Pub อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Indesign (25-26 ก.ค. 55)
โปรแกรม R สำหรับงานวิจัย (6-7 ส.ค. 55)
สนุกกับการสร้างงานที่หลากหลายด้วย Microsoft Office 2010 รุ่น 2 (22-24 ส.ค. 55)
สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access รุ่น 2 (27-28 ส.ค. 55)
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่น 2 (15-16 ต.ค. 55)
Joomla Advanced Extensions (17-18 ต.ค. 55)
Android App Development With Java (24-26 ต.ค. 55)
สร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Publisher (8-9 พ.ย. 55)
สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย MS Access รุ่น 3 (28-29 พ.ย. 55)
สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย MS Project 2010 รุ่น 2 (12-13 ธ.ค. 55)

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย
รายงานแผน ผล การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554
รายงานการใช้บริการเข้าโครงการ MIS SERVICE ระหว่าง 1 ม.ต. - 30 ก.ย. 54
สรุปผลการนำเสนอและจัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Adobe
สรุปงานสัมมนาวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2553
สรุปงานสัมมนาอาจารย์ ฝ่ายสารสนเทศและประเมินผล ประจำปี 2554
สรุปโครงการ ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ 2010 [ต.ค. 2553 - ม.ค. 2554]

สรุปแบบประเมินผล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ปี 2554
สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 [ม.ค. 54 - ก.พ. 55]
Microsoft Office 2007 กับงานในสำนักงาน [23-25 ก.พ. 54]
เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 อย่างมืออาชีพ [7-8 มี.ค. 54]
เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 อย่างมืออาชีพ [24-25 มี.ค. 54]
Joomla Web Service & Extension [9-12 พ.ค. 54]
เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 อย่างมืออาชีพ (ภาคค่ำ) [30-31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 54]
มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver [14-16 มิ.ย. 54]
Photoshop for Web [27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54]
สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย WordPress [13-14 ก.ค. 54]
Social Media ในชีวิตประจำวัน [1-2 ส.ค. 54]
Photoshop for Web [8-10 ส.ค. 54]
โปรแกรม R สำหรับงานวิจัย [23-24 ส.ค. 54]
เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ด้วย Adobe Photoshop [30-31 ส.ค. 54]
การใช้โปรแกรม Illustrator [5-7 ก.ย. 54]
มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver รุ่นที่ 2 [12–16 ก.ย. 54 ]
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 1 [19-20 ก.ย. 54]

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร มก.
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก.

สรุปแบบประเมินผลอบรมของหน่วยงานการประปานครหลวง 8 หลักสูตร [เม.ย. - มิ.ย. 53]

สรุปแบบประเมินผลสัมมนา/โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ปี 2553
สัมมนาวิชาการเน็ตเดย์ [1-2 ธ.ค.]
สัมมนาวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย [4-5 พ.ย.]
Photoshop For Web [10-13 ก.พ.]
การดูแลรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ [26 ก.พ.]
Flash for Web [8-10 มี.ค.]
   
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ (kits) [ภาคปลายปีการศึกษา 2552]
สรุปแบบสอบถามของผู้ใช้บริการศูนย์บริการมัลติมีเดีย [1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 52]
สรุปโครงการ อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. ประจำปี 2552 [16 - 25 ก.ย. 2552]
สรุปโครงการ ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ [มิ.ย. - ต.ค. 2552]
สรุปโครงการ “ยุวเกษตรเรียนรู้ พัฒนา เกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี” [2 ม.ค. - 30 ก.ย. 2552]
สรุปโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 [22 พ.ค. 2552]
สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ อบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2551 [เม.ย. - ก.ย. 2551]
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก. ปี 2551 [26 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2551]
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2552 [1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2551]
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2551 [มิ.ย. - ก.ย. 2551]
   
สรุปแบบประเมินผลโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ปี 2552
สัมมนาเน็ตเดย์ [3-4 ธ.ค. ]
สัมมนาไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย [29 - 30 ตค.]
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ [21 ก.ย.]
การพัฒนาไอทีสำหรับผู้บริหาร [16 ก.ย.]
สุดยอดกลเม็ด การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 [23-25 กย.]
การบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วย Mambo [19-23 ม.ค.]
"สุดยอดกลเม็ด" การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 [10-13 ก.พ.]
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla [23-24 ก.พ.]
ตกแต่งเว็บ Joomla ให้สวยด้วย Extension [26-27 ก.พ.]
Adobe Photoshop CS3 สำหรับผู้เริ่มต้น [16-18 มี.ค.]
   
ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551)
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2551- มกราคม 2552